top
facebook  twitter  nieuwsbrief
babyhuis

HET BABYHUIS - ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Om het voor mensen zo aantrekkelijk mogelijk te maken aan het Babyhuis te doneren hebben wij de ANBI-status aangevraagd.
Stichting het Babyhuis heeft de ANBI status en publiceert derhalve deze informatie op onze site.
ANBI

 

Contactgegevens

Stichting het Babyhuis
Brouwersdijk 211
3314 GL Dordrecht
078 - 64 58 945
info@het-babyhuis.nl

KvK 55178979
Fiscale nummer: 851597014
NL74 RABO 0150 5241 96

Voor bestuursaangelegenheden kan contact opgenomen worden met;
Barbara Muller
06 - 41 46 04 57
info@barbaramuller.com

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
Barbara Muller - voorzitter
Cor Vogelaar - penningmeester
Joanneke van Benthem - secretaris

 

Adviseurs

Als adviseur wordt het bestuur bijgestaan door René Holl en Michel T. Schroots, terwijl Ellen Smit zorg draagt voor de secretariële ondersteuning.

Alle hiervoor genoemde personen zetten zich onbezoldigd in.

 

Brochure

In onze overzichtsbrochure vindt u de meest belangrijke zakelijke achtergrond informatie over Stichting het Babyhuis.

 

Doelstelling en financiering

In onze overzichtsbrochure vindt u uitgebreide informatie over de stichting het Babyhuis. Hierna vindt u daarvan een korte beschrijving op hoofdlijnen.
In november 2013 heeft het Babyhuis zijn deuren geopend. Het Babyhuis wil er specifiek zijn voor die situaties waarin de moeder/ouders vooralsnog niet bij machte zijn hun kind de noodzakelijke verzorging en opvoeding te bieden, maar daartoe wel op relatief korte termijn in staat worden geacht. Dit dankzij een ondersteuningsaanbod, mede vorm gegeven door onze samenwerkingspartners. Het Babyhuis wil daarmee een alternatief vormen voor de reguliere praktijk waarin in dergelijke situaties veelal sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing) met als gevolg dat de band tussen moeder en kind verslechtert, zo niet wordt beëindigd.

Met dit alternatief wordt primair het behoud van de gezinsrelatie beoogd; secundair wordt ermee voorkomen dat kwetsbare ouder(s) met kinderbeschermingsmaatregelen worden geconfronteerd met alle mogelijke emotionele gevolgen van dien. Uitgaande van de eigen kracht van mensen en een omgeving die hen in staat stelt deze verder te ontwikkelen (de beoogde participatiemaatschappij), zetten wij ons in om die moeders/ouders in een vrijwillig kader alsnog "op de rails" te krijgen. Daarbij wordt uiteraard van haar/hen verwacht dat zij zich openstellen voor een traject dat leidt tot versterking van hun mogelijkheden; maar eveneens (dit geldt voor de externe Moeder-Kind units) dat zij veelvuldig in het Babyhuis aanwezig zullen zijn, hun baby waar mogelijk verzorgen, zodat het hechtingsproces alle kansen krijgt. Streefdoel blijft immers dat moeder/ouders op afzienbare termijn zelfstandig met elkaar verder kunnen. De meeste plaatsingen zijn moeder en kind samen (interne units) waarbij de moeder 24/7 met haar baby in het Babyhuis is.

Het Babyhuis is daarmee een doorgangshuis waarin een tweetal zorgcoördinatoren een centrale positie vervult. Zij dragen met de vrijwilligers de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse zorg voor de baby’s en onderhouden nauw overleg met het zorgteam en de samenwerkingspartners. Daarnaast sturen zij de vrijwillig(st)ers aan.
Ter ondersteuning en bevordering van de kwaliteit en continuïteit van de zorg is een multidisciplinair zorgteam verbonden aan het Babyhuis. Binnen het zorgteam vindt de intake plaats en wordt een zorgplan opgesteld en met regelmaat geëvalueerd. Zo’n twintig vrijwillig(st)ers, veelal met een relevante professionele achtergrond spelen bij de uitvoering daarvan een essentiële rol.

 

Financiën

Stichting het Babyhuis is een stichting, die vanaf haar oprichting volledig afhankelijk was van giften en donaties van particulieren en bedrijven. Vanaf 2016 wordt subsidie verkregen vanuit de Drechtsteden tot een bedrag van ca. € 110.000. Daarnaast vindt met elders gelegen gemeenten steeds overleg plaats over een bijdrage voor opgenomen moeders en hun baby’s vanuit die gemeenten.

De begroting van de stichting bedraagt voor 2016 een bedrag ad € 298.761

quoteIk heb een betaalde baan en mijn werk in het Babyhuis. Het laatste geeft me zoveel meer voldoening. Ik ga er blij naar toe en kom blij thuis omdat ik daadwerkelijk wat bijdraag.quote