top
facebook  twitter  nieuwsbrief
babyhuis

HET BABYHUIS

Stichting het Babyhuis is een initiatief dat sinds eind 2013 in een mooi pand aan de Brouwersdijk 211 in Dordrecht opvang biedt aan baby’s, voor wie ouders tijdelijk niet kunnen zorgen; daarnaast biedt het woonruimte en begeleiding aan hoogzwangere en pas bevallen vrouwen. Voor die doelgroep zijn 4 moeder-kind-units beschikbaar en drie plaatsen waar een moeder en haar baby intensieve 24-uurs zorg krijgen.

Vanaf die tijd heeft het Babyhuis een enorme groei gemaakt en is gereed om het concept overdraagbaar te maken. We krijgen vele aanvragen uit het gehele land, dus willen we graag meerdere moeders en kinderen opvangen.
Inmiddels zijn er plannen voor een Babyhuis in: Rotterdam, Groningen en Leiden.

 

doneren

Het Babyhuis werkt aan een veilige toekomst voor moeder en kind.

Stichting het Babyhuis biedt opvang, zorg en begeleiding aan (aanstaande) moeders om hen te ondersteunen bij het moederschap. Er wordt gewerkt aan een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind en het uiteindelijke doel is dat zij zelfstandig kunnen wonen in een veilig leefklimaat.

In het Babyhuis staan liefde, veiligheid en warmte centraal. Moeders vinden hier de rust om aan het moederschap te wennen en te omarmen. Daarnaast volgen zij het intensieve hulpverleningsprogramma, met als doel: het tot stand brengen van een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind, begeleiding naar zelfredzaamheid, het creëren van een solide financiële gezinssituatie en het organiseren van onderdak en een goede dagbesteding.
In het Babyhuis draaien het kernteam (gedragsdeskundige, kraamverzorgende en coördinator zorg) en het team vrijwilligers diensten en is er 24 uurs opvang en begeleiding.
In zowel de Moeder-Kind units als het Babyhuis draaien vrijwilligers diensten. Dit gebeurt 24 uur per dag voor het Babyhuis en twaalf uur per dag voor de Moeder-Kind units.

Doel van deze vormen van zorg is het tot stand brengen, bevorderen en continueren van hechting tussen moeder en kind en op den duur een veilige terugkeer van beiden naar een eigen woonomgeving. Op basis van de hulpvraag, de beschikbaarheid en de samenstelling van de groep opgevangen moeders wordt gekeken of een plaatsing mogelijk is.

Het Babyhuis is specifiek bedoeld voor pasgeborenen, van wie de moeder haar kind nog niet de noodzakelijke verzorging en opvoeding kan bieden, maar waarvan verwacht wordt dat ze dit wel op relatief korte termijn kan. Dit mede dank zij een persoonlijk ondersteuningsaanbod, vaak vorm gegeven met onze samenwerkingspartners (ketenpartners).
Het Babyhuis kijkt specifiek naar wat de moeder nodig heeft en past bij iedere plaatsing persoonlijke zorg op maat aan.

De missie van het Babyhuis is ervoor te zorgen dat de geplaatste kinderen zich veilig voelen en zich hechten aan hun moeder. Daarnaast bieden wij hulp en zorg aan de moeder met als doel dat ze uiteindelijk zelfstandig voor haar baby kan zorgen.
Het bestuur, de coördinator zorg en het zorgteam van de Stichting hechten er grote waarde aan de organisatie op professionele wijze vorm te geven en helder en transparant te zijn over de werkwijze naar zowel cliënten, ketenpartners als financiers.

 

 

 

Eerste contact

Het eerste contact met het Babyhuis kan telefonisch, per e-mail of persoonlijk (in het Babyhuis) plaatsvinden. Voor aanmelding kunt u het aanmeldingsformulier op deze site invullen en naar ons mailen. Uw privacy is daarbij gewaarborgd. De coördinator zorg neemt dan zsm contact met u op.
Zonder uw toestemming zullen we nooit contact opnemen met derden.

 

Telefonisch
Het Babyhuis wordt vaak eerst telefonisch benaderd met een hulpvraag (078 - 645 8 945). Dit kan door een ouder zelf zijn of door een verwijzende instantie. Bij telefonisch contact wordt altijd doorverwezen naar de coördinator zorg.

Per aanmeldingsformulier
Samenwerkingspartners of (aanstaande) moeders benaderen het Babyhuis ook door het direct invullen van een aanmeldingsformulier. De formulieren worden behandeld door de coördinator zorg. Indien nodig wordt er contact opgenomen over de hulpvraag en vervolgens wordt het proces van de intake in gang gezet. Er dient altijd het aanmeldingsformulier met alle benodigde informatie over de client ingevuld te worden via deze site.


AANMELDEN

 

Persoonlijk contact
Op twee manieren mogelijk: Moeder of ouders komen zelf langs of via regulier overleg met zorginstellingen.
Met verschillende zorgorganisaties vindt regulier overleg plaats. Daarbij kan casuïstiek ingebracht worden. Na het eerste contact wordt vaak een afspraak gemaakt voor een intake tenzij van een contra- indicatie voor opname sprake is.

 

Intake het Babyhuis

Bij de intake door de coördinator zorg en het zorgteam wordt primair bezien of met de plaatsing het perspectief van de hereniging van ouder(s) en kind kan worden bereikt. Bij honorering van de aanvraag wordt een plan van aanpak opgesteld. Het Babyhuis-zorgteam maakt daarbij zo mogelijk gebruik van de expertise van de verwijzende instantie. In dit zorgplan, dat wordt opgenomen in het cliëntdossier worden ontwikkelingen en aanpassingen verwerkt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de ouder(s) op eigen initiatief contact met het Babyhuis opnemen met het verzoek tot plaatsing. Ook deze aanvraag wordt door de coördinator zorg en het zorgteam in behandeling genomen; een vereiste is daarbij dat de ouder(s) open staan voor hulpverlening, welke vaak vanuit onze ketenpartners zal worden aangeboden en dat zij bereid zijn maximaal bij te dragen aan de daadwerkelijke verzorging en opvoeding van hun kind.

Afhankelijk van de persoonlijke situatie van ouder(s) en hun wensen daaromtrent, bepaalt het zorgteam of een plaatsing in het Babyhuis, de moeder-kind-unit of intensieve begeleiding aangewezen is.
Ter toelichting: de moeder-kind-units zijn met name gecreëerd voor moeders die tijdelijke ondersteuning en begeleiding nodig hebben om na een vooraf bepaalde termijn (die eventueel verlengd kan worden) zelfstandig voor hun baby te kunnen zorgen. Het Babyhuis ondersteunt daarbij ism de doorverwijzende instantie bij het vinden van geschikte woonruimte, de eventuele aanvraag van een uitkering en het zoeken naar werk. Daarnaast wordt geïnvesteerd in opvoedingsvaardigheden, hechtingsrelatie moeder en kind, budgetbeheer, huishoudelijke vaardigheden en een verantwoorde levensstijl.

In de moeder-kind-units is persoonsgebonden begeleiding, de ene moeder gaat naar school, de ander werkt of loopt stage, de ander heeft nog geen dagbesteding. Er wordt zorgvuldig gekeken hoeveel en welke zorg en de moeder nodig heeft op haar weg naar zelfstandigheid. Voor de intensieve begeleiding komen die moeders in aanmerking die een beroep moeten doen op zorg en begeleiding gedurende dag en nacht. Het gaat daarbij om de meest kwetsbare vrouwen. In beide gevallen (verwijzing via een zorginstelling of op initiatief van de ouder(s)) worden de mogelijkheden besproken waarin voorzien kan worden in het bekostigen van de plaatsing dan wel het leveren van een bijdrage daaraan. Enerzijds door de doorverwijzen, anderzijds door de moeder zelf.
Het Babyhuis stelt een overeenkomst op en gaandeweg de plaatsing wordt geobserveerd en getoetst hoe het zorgplan verloopt. Waar nodig wordt ze zorg en hulp bijgesteld.
In het Babyhuis gelden leefregels waar ouders zich aan dienen te houden.

 

Afsluiten overeenkomst

In overleg met het zorgteam en de coördinator prima zorg, de moeder en eventuele partners wordt bepaald of en wanneer de plaatsing beëindigd wordt. Het Babyhuis biedt waar nodig nazorg aan de moeder en haar baby.

 

Beleidsplan 2017

Het Babyhuis werkt aan een veilige toekomst voor moeder en kind. Hiermee voorkomen we onnodige uithuisplaatsing.
Lees in het beleidsplan van het Babyhuis de reeds behaalde resultaten en onze plannen voor de toekomst.

Babyhuis beleidsplan 2017

 

VIB methode

In het Babyhuis wordt wanneer ouders daar behoefte aan hebben de VIB methode ingezet om ouder en kind dichter bij elkaar te brengen. VIB staat voor Video Interactie Begeleiding; een methode die wordt gebruikt bij opvoedingsondersteuning. De basiscommunicatie tussen de ouder en het kind wordt middels video opname geanalyseerd. Het doel is het verbeteren van de communicatie tussen ouder en kind en het bijdragen aan de sensitieve houding van de ouder. Kinderen die in het Babyhuis geplaatst zijn hebben veelal een moeilijk start gehad. Hierdoor kan er een hechtingsproblematiek zijn ontstaan. Deze baby’s zenden vaak subtiele signalen uit om hun wensen te uiten. Soms vragen ze op een bepaalde manier aandacht die de ouder niet begrijpt. Door de contacten op te nemen, worden de signalen van de baby’s vaak wel duidelijk. De pedagogisch medewerker draagt zorg voor deze VIB methode en biedt, samen met de psychologe, hulpverlening aan de ouders. Alles in het huis is gericht op een veilige hechting. Het professionele Babyhuis zorgteam bewaakt alle pijlers die ingezet worden teneinde deze veilige hechting te realiseren. In dit team zitten de Babyhuis ouder, een psychologe en een pedagogisch medewerker, een gezinscoach een fysiotherapeut.

Liefde, vertrouwen, respect en geborgenheid zijn belangrijke basisbehoeften voor een baby die veiligheid geven. Als een kindje zich veilig voelt, durft het zich te ontwikkelen, krijgt het zelfvertrouwen en voelt het zich welkom. Met het Babyhuis willen we die warme deken zijn, voor ouders en voor kinderen.

 

Onze samenwerkingspartners

Het Babyhuis kan niet zonder de steun van haar samenwerkingspartners welke in professioneel opzicht een signaalfunctie hebben naar hun cliënten en deze door kunnen verwijzen voor een plaatsing van hun baby in het Babyhuis.

 

ANBI

 

ANBI status

Om het voor mensen zo aantrekkelijk mogelijk te maken aan het Babyhuis te doneren hebben wij de ANBI-status.

 

quoteIk heb een betaalde baan en mijn werk in het Babyhuis. Het laatste geeft me zoveel meer voldoening. Ik ga er blij naar toe en kom blij thuis omdat ik daadwerkelijk wat bijdraag.quote